bimatrixgame-README
bimatrixgame.sty
example.pdf
example.tex